In gesprek met de omgeving

Onderwijsorganisaties voor voortgezet onderwijs dienen publieke belangen en worden met publiek geld bekostigd. Dit vraagt een bestuurscultuur op basis van een open dialoog met de omgeving. ZAAM vindt het belangrijk om continu in gesprek te zijn met onze belanghebbenden, dit noemen we horizontale dialoog. Deze dialoog kenmerkt zich door:

  • focus op het behalen van de maatschappelijke doelen van de onderwijsorganisatie
  • oriëntatie op en sensitiviteit voor deze publieke belangen
  • verantwoording aanwending van publieke middelen

Adviesraden

Bij de start van ZAAM hebben we adviesraden ingericht voor de horizontale dialoog. De adviesraden ondersteunen de individuele scholen. ZAAM biedt, naast gemeenschappelijke kaders, veel ruimte voor de eigen keuzes van de regionaal opererende scholen. De individuele scholen zijn de resultaatverantwoordelijke eenheden en verantwoordelijk voor de inrichting en begeleiding van het onderwijs. Zij voeren dan ook de horizontale dialoog met externe stakeholders.

De rol van de adviesraden is aanvullend aan de functie van de Raad van Toezicht. De laatste heeft de verticale verantwoording en houdt toezicht op het functioneren en de bedrijfsvoering van het College van Bestuur en van de instelling als geheel. De horizontale verantwoording van de adviesraden is minder dwingend en gericht op advisering en ondersteuning van de betrokken schooldirecties. De horizontale dialoog is zeker niet vrijblijvendheid; schooldirecties zijn verplicht de adviesraad én het College van Bestuur te informeren over de uitwerking van de adviezen. Voor het belang van goed onderwijsbestuur voor de hele organisatie moeten de resultaten van de adviezen zichtbaar zijn. Zo dragen de adviesraden bij aan de beoordeling van de prestaties van de scholen.

Om de samenstelling van adviesraden praktisch te houden zijn de scholen geclusterd. Het eerste criterium is onderwijsinhoudelijk, per schoolsoort. Op de tweede plaats is gekeken naar regionale verankering. De zes havo/vwo-scholen hebben een eigen adviesraad. Bij het vmbo is er vanwege het grote aantal scholen, niet één adviesraad. De vmbo-scholen zijn daarom regionaal geclusterd en kennen adviesraden per regio. De scholen in de regio Zaanstad zijn onderwijsinhoudelijk divers, maar hebben – vanwege de geografische ligging – een uitzonderingspositie. Zij worden als één groep beschouwd en hebben een eigen adviesraad.

ZAAM heeft een reglement Adviesraden opgesteld met regels over de werking, taakstelling, omvang en samenstelling van de adviesraden. Dit reglement is in goed overleg met de betrokken scholen en de huidige adviesraden tot stand gekomen.