Klachten en integriteit

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld worden. Blijkt dat echter niet mogelijk, vanwege de aard van de klacht of als de afhandeling niet naar tevredenheid is, dan kan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van ZAAM. Een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ook ter inzage bij de schoolleiding.

Onze scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH te Den Haag.

De klachtencommissie geeft advies over de klacht. Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken.