College van Bestuur

De leiding van ZAAM is in handen van het College van Bestuur (CvB). De taken binnen het bestuur worden uitgevoerd door voorzitter Judith Steenvoorden en bestuurslid Redmer Kuiken. Zij bepalen de strategie en het beleid van ZAAM en geven leiding aan de schooldirecteuren en het ondersteuningsbureau. Verder adviseren en coachen ze directeuren en behartigen ze de belangen van ZAAM in de regio, bij overheden en andere relevante instanties. Bestuurlijk vertegenwoordigt de voorzitter ZAAM in Amsterdam en Zaandam. Het lid College van Bestuur vertegenwoordigt ZAAM bestuurlijk in Monnickendam. De concerncontroller is gemandateerd bestuurder in het Zaans Samenwerkingsverband. Leerlingzaken van alle locaties worden behartigd door Redmer Kuiken en medewerkerszaken door Judith Steenvoorden. Hierdoor borgen wij eenduidigheid in de communicatie en werkwijze.

De scholen zijn verdeeld onder de twee bestuursleden. Eerste aanspreekpunt is in principe het bestuurslid waar de school onder valt, maar vanuit de portefeuilles bezien kan hier van worden afgeweken. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter College van Bestuur

 • Onderwijs: Innovatie, onderwijsproces, kwaliteitszorg
 • Personeel & Organisatie
 • Strategie & Beleid
 • Marketing & Communicatie en P.R.
 • Identiteit ZAAM

Lid College van Bestuur

 • Onderwijs: Innovatie, kwaliteitszorg, Passend Onderwijs, Voortijdig School Verlaten
 • Financiën inclusief risicomanagement
 • ICT
 • Huisvesting
 • Identiteit (confessionele)

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de College van Bestuur zijn te vinden in het bestuursreglement.

Huidige nevenfuncties Judith Steenvoorden:

 • Bestuurslid stichting Dreamweb
 • Lid van thematisch netwerk onderwijs VVD
 • Schaduw raadslid VVD Landsmeer
 • Lid van de Woltjer Stichting
 • Lid van het bestuur van OSVO

Huidige nevenfuncties Redmer Kuiken: