Onderzoek examinering schooljaar 2018-2019 Calvijn College

Het afgelopen schooljaar zijn er tekortkomingen geweest bij de examinering op het Calvijn College. Dit heeft heel vervelende gevolgen gehad voor de leerlingen en hun ouders. Wij betreuren dit zeer. Na de uitvoering van een herstelprogramma hebben 63 van de 77 leerlingen hun vmbo-kader examen gehaald en hun diploma ontvangen.

 

Extern onderzoek

De situatie op het Calvijn heeft ons genoodzaakt tot diepgaand onderzoek. We hebben daarom een externe commissie opdracht gegeven om te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. De leden van de commissie zijn voorgedragen door de VO-raad. Het onderzoek is donderdag 26 september jl. afgerond.

Het onderzoeksrapport is kritisch over het examineringsproces, geeft een helder inzicht in de oorzaken van de situatie en biedt houvast voor de noodzakelijke verbeteringen. We kunnen ons vinden in de bevindingen en adviezen, die ons sterken in de keuze voor de ingezette acties om de kwaliteit van de examinering te verbeteren.

 

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs

De afgelopen maanden heeft ook de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar de examinering op het Calvijn College. We onderkennen de conclusies en herstelopdrachten van de Inspectie. Deze hebben mede geleid tot de verbeteracties die wij hebben ingezet. Daarbij vormen de bevindingen uit het onderzoek van de externe commissie een waardevolle aanvulling op het Inspectierapport.

 

De situatie op het Calvijn College

Het team van het Calvijn College heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor goed onderwijs met veel aandacht voor de leerlingen en een positief pedagogisch klimaat. Dit heeft er onbedoeld toe geleid dat er onvoldoende aandacht was voor het proces van examinering.

Binnen het Calvijn College was sprake van veel autonomie voor het team en veel vertrouwen in die autonomie. Dat is belangrijk om een goede onderwijskwaliteit te bieden en heeft bijgedragen aan de positieve ontwikkeling op de school. Bij autonomie hoort ook het nemen van verantwoordelijkheid en verantwoording afleggen. We constateren dat daar een disbalans is ontstaan. Het is belangrijk dat we de balans herstellen, zonder concessies te doen aan autonomie en vertrouwen.

 

Meer sturing

Wij zullen als bestuur scherper sturen op dit proces. We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe directie van het Calvijn College in samenwerking met het team de verbeteracties goed uitvoert. Vanuit het bestuur en in samenwerking met de directie nemen we de benodigde maatregelen en bieden we maximale ondersteuning om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt.

Wij zijn de onderzoekscommissie erkentelijk voor de gedegenheid, zorgvuldigheid en snelheid waarmee zij het onderzoek heeft uitgevoerd.

 

Rapport externe onderzoekscommissie

Via onderstaande link kunt u het rapport van de externe onderzoekscommissie inzien.

Eindrapport Calvijn College

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nienke Siemons via communicatie@zaam.nl. Bent u vertegenwoordiger van de media, dan kunt u contact opnemen met Abdelilah Ouaali via 06-11 39 64 51.

Deel dit bericht: