Kernwaarden

Waarden, voortvloeiend uit onze christelijke traditie en interconfessionele identiteit, vormen ons moreel kompas en helpen ons in een snel veranderende samenleving onze bijdrage te leveren aan de toekomst van onze wereld. Vier waarden zijn daarbij leidend: solidariteit, vertrouwen, lef en samen leren.

Solidariteit

[so-li-da-ri-teit: gevoel van een-zijn met anderen; saamhorigheid]

Binnen ZAAM voelen we verbondenheid met de medemens, of het nu gaat om leerlingen, ouders, collega’s of de maatschappij in bredere zin. Wij zetten ons vol in voor eerlijke kansen voor elk kind; zijn of haar achtergrond mag geen invloed hebben op de schoolprestaties of ambities.

Binnen ZAAM werken we samen aan de kracht van het geheel. We maken gebruik van elkaars sterke eigenschappen en drijven gezamenlijk de ontwikkeling van ZAAM naar een hoger niveau.

Vertrouwen

[ver-trou-wen: geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid]

Binnen ZAAM handelen we vanuit vertrouwen. Vertrouwen in de talenten, potentie en eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen, hun ouders en collega’s. We krijgen vertrouwen door respectvol met de ander om te gaan, te luisteren, ons oordeel uit te stellen, ons te verplaatsen in andermans perspectief en empathie te tonen.

Lef

[lef: ontleend aan het Jiddisch (lew): moed, durf, hart]

Binnen ZAAM tonen we lef en belonen we lef. We creëren een cultuur waar innoveren kan en fouten maken mag. Waar ruimte is voor humor en ruimte voor kwetsbaarheid. Een cultuur die gevoeld én uitgedragen wordt door de hele gemeenschap van ZAAM.

Samen leren

[le-ren: zich kennis of vaardigheid proberen eigen te maken]

Binnen ZAAM zijn we voortdurend gericht op leren en ontwikkelen, individueel én als gemeenschap. We houden een scherpe blik op wat er in de wereld om ons heen gebeurt, denk aan maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, sociale economie en diversiteit. Onze missie – om zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers op te leiden – vraagt van ons dat we daar in onze scholen en in ons onderwijs actief op reageren.