Honorering

De RvT heeft gedurende haar eerste zittingsjaar afgezien van bezoldiging. In het jaar 2014 is een overgangsvergoeding toegekend, die ruimschoots binnen de normen van de VTOI viel. In 2015 heeft de RvT zich gebogen over de bezoldiging en heeft zij geconcludeerd dat er behoefte is aan een adequate regeling, die:

  • recht doet aan de feitelijke inzet en verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden van de interne toezichthouders bij stichting ZAAM,
  • past binnen de recente regelgeving: de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren en De wet Normering Topinkomens én
  • rekening houdt met de financiële positie van stichting ZAAM.

Op 11 december 2015 heeft de RvT over het honorarium het volgende besluit genomen:
Het honorarium voor de leden van de RvT voor 2017 is vastgesteld op € 6.000 voor een lid en € 9.000 voor de voorzitter (beide bedragen zijn inclusief btw). De RvT vraagt van haar leden tenminste 100 uren op jaarbasis en van de voorzitter tenminste 150 uren op jaarbasis, effectief te besteden voor het toezicht houden bij stichting ZAAM.