ABC.2023-042

Klachten en integriteit

Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld worden. Blijkt dat echter niet mogelijk, vanwege de aard van de klacht of als de afhandeling niet naar tevredenheid is, dan kan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van ZAAM. Een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ook ter inzage bij de schoolleiding. Onze scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs te Den Haag. Deze klachtencommissie geeft advies over de klacht. Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken.

Hardheidsclausule
Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke VO-school noodzakelijk is. Hiervoor is bij OSVO een centraal loket ingericht.

Meer informatie over het proces en op welke gronden u een beroep kunt doen op de hardheidsclausule vindt u via deze link:

Integriteitscode
De integriteitscode biedt concrete regels en algemene gedragslijnen en maakt alle medewerkers, directie, bestuur en toezichthouders duidelijk hoe wij met elkaar willen omgaan. Dit geeft iedereen binnen ZAAM een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van aanvaardbaar gedrag of het gebrek hieraan. Zo creëren we de ruimte om vermeend ongewenst gedrag en andere dilemma’s te bespreken of te melden.

Regeling vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling)
In de Regeling vermoeden van een misstand staat hoe en waar een medewerker een vermoeden van een misstand kan melden en op welke wijze de melding wordt behandeld.

Vertrouwenspersonen
Bij ZAAM werken sinds 2013 vier bovenschoolse vertrouwenspersonen. Zij zijn hiervoor specifiek opgeleid, gecertificeerd en ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Vertrouwenspersonen. Voor onze personeelsleden vormen zij het eerste aanspreekpunt. In ernstige gevallen kan een leerling of ouder ook direct contact opnemen met een van deze vertrouwenspersonen van ZAAM.