ZAAM.2023-038

Ons doel

In de statuten van ZAAM is de volgende doelstelling opgenomen:

‘Het geven en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs en ander onderwijs op interconfessionele grondslag (rk/pc) en het daartoe in stand houden en oprichten van scholen voor voortgezet onderwijs en ander onderwijs op interconfessionele grondslag (rk/pc), in – in ieder geval – de regio Amsterdam, Zaandam en omstreken.’

Missie

Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers.

Visie

Kwalitatief goed onderwijs doet, in een snel veranderende wereld, recht aan verschillen tussen leerlingen, verschillen in achtergrond, cultuur, geloof, capaciteiten en leervoorkeuren. Leerlingen leren actief en op hun eigen manier, individueel én in samenwerking met anderen. Het onderwijs omvat zoveel mogelijk maatwerk, zodat de leerlingen hun identiteit kunnen ontwikkelen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Een leer- en werkomgeving heeft aandacht voor talenten, prestaties en onderlinge relaties en verhoudingen. De leer- en werkomgeving stopt niet bij de muren van de school, maar bestaat uit de hele samenleving, de maatschappij. Leerlingen ontwikkelen er belangrijke sociale vaardigheden en leren samen te leven en te werken met mensen met verschillende culturele, religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. Zij leren zo verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de samenleving.

Kernwaarden

Waarden, voortvloeiend uit onze christelijke traditie en interconfessionele identiteit, vormen ons moreel kompas en helpen ons in een snel veranderende samenleving onze bijdrage te leveren aan de toekomst van onze wereld. Vier waarden zijn daarbij leidend: solidariteit, vertrouwen, lef en samen leren.

Solidariteit

[so-li-da-ri-teit: gevoel van een-zijn met anderen; saamhorigheid]

Binnen ZAAM voelen we verbondenheid met de medemens, of het nu gaat om leerlingen, ouders, collega’s of de maatschappij in bredere zin. Wij zetten ons vol in voor eerlijke kansen voor elk kind; zijn of haar achtergrond mag geen invloed hebben op de schoolprestaties of ambities.

Binnen ZAAM werken we samen aan de kracht van het geheel. We maken gebruik van elkaars sterke eigenschappen en drijven gezamenlijk de ontwikkeling van ZAAM naar een hoger niveau.

Vertrouwen

[ver-trou-wen: geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid]

Binnen ZAAM handelen we vanuit vertrouwen. Vertrouwen in de talenten, potentie en eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen, hun ouders en collega’s. We krijgen vertrouwen door respectvol met de ander om te gaan, te luisteren, ons oordeel uit te stellen, ons te verplaatsen in andermans perspectief en empathie te tonen.

Lef

[lef: ontleend aan het Jiddisch (lew): moed, durf, hart]

Binnen ZAAM tonen we lef en belonen we lef. We creëren een cultuur waar innoveren kan en fouten maken mag. Waar ruimte is voor humor en ruimte voor kwetsbaarheid. Een cultuur die gevoeld én uitgedragen wordt door de hele gemeenschap van ZAAM.

Samen leren

[le-ren: zich kennis of vaardigheid proberen eigen te maken]

Binnen ZAAM zijn we voortdurend gericht op leren en ontwikkelen, individueel én als gemeenschap. We houden een scherpe blik op wat er in de wereld om ons heen gebeurt, denk aan maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, sociale economie en diversiteit. Onze missie – om zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijkewereldburgers op te leiden – vraagt van ons dat we daar in onze scholen en in ons onderwijs actief op reageren.